Công tác tự đánh giá ngành Luật Dân sự năm 2015

Chương trình Luật dân sự từ khi được phép bắt đầu đào tạo tại Khoa Luật luôn luôn có sự cập nhật, rà soát để tự hoàn thiện với định kỳ là 2 đến 3 năm một lần. Cho đến nay, chương trình đã có sự cải thiện đáng kể. Được sự cho phép của Ban giám hiệu UEL và trên cơ sở đồng thuận cộng với nổ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Luật, Chương trình Luật dân sự được đăng ký đánh giá ngoài nội bộ của VNU-HCM theo tiêu chuẩn của AUN-QA vào tháng 9 năm 2015 và Khoa Luật đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết cho hoạt động đánh giá này. Ý thức được tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng, Trước đó, vào ngày 19 tháng 03 năm 2014, Trưởng Khoa Luật đã ban hành Quyết định số 94 QĐ/ KL thành lập Tổ đảm bảo chất lượng Khoa Luật hoạt động thường xuyên, gồm 6 thành viên do Phó Trưởng Khoa làm Tổ trưởng.

Hoạt động tự đánh giá dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng. Báo cáo đã được gửi đến Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của UEL và được góp ý trước khi gửi đến Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của VNU-HCM vào đầu tháng 9 năm 2015.

Trong thời gian thực hiện hoạt động tự đánh giá, dưới sự giúp đỡ của VNU-HCM và sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu UEL, sự hỗ trợ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cùng các phòng ban, đơn vị khác trong UEL, tất cả cán bộ và giảng viên Khoa Luật, sinh viên các khóa của Chương trình đào tạo Luật dân sự, các đối tác là các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực pháp lý, các thành viên của Hội đồng tư vấn ngành luật của Khoa, Ban chỉ đạo và Tổ đảm bảo chất lượng ngành Luật dân sự đã thu thập đầy đủ các tài liệu có liên quan đến báo cáo tự đánh giá làm cơ sở để hoàn tất báo cáo tự đánh giá.Tổng truy cập: 244,739

22,134