Nhân sự

                     DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA CỦA KHOA LUẬT

STT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

Email

        Chuyên ngành

1

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chủ tịch

nhungnth@uel.edu.vn

 

          Luật Kinh tế

2

Phó giáo sư,Tiến sĩ

Đoàn Thị Phương Diệp

Ủy viên

diepdtp@uel.edu.vn

          Luật học
3  Tiến sĩ Thái Thị Tuyết Dung

Ủy viên

 

 dungttt@uel.edu.vn  Luật Hiến pháp – Hành chính

4

Phó giáo sự, Tiến sĩ

Nguyễn Ngọc Điện

 Ủy viên     

dien.nguyenngoc@hoasen.edu.vn

         Luật Dân sự

5

Tiến sĩ

Nguyễn Đình Huy

Thành viên

huynd@uel.edu.vn

 Luật học 

6

Tiến sĩ

Nguyễn Vinh Huy

Thành viên

   Luật hình sự

7

Tiến sĩ

Nguyễn Văn Tráng

Thành viên

nguyenvantrang@

congchunghoinhap.com

 Luật học

8

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Láng

Thành viên

              LTNguyen@duanemorris.com

Luật Kinh tế 

9

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Lê Vũ Nam

Thành viên

namlevu@uel.edu.vn 

 Luật Kinh tế

10

Luật sư

Trương Nhật Quang

Thành viên

quang.truong@ykvn-law.com

 Luật học
 11  Tiến sĩ  Lê Nguyễn Gia Thiện  Thư ký 

 thienlng@uel.edu.vn 


 Luật Quốc tế và So sánh


 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT THEO BỘ MÔN

STT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

 Chuyên ngành

Thông tin giảng viên

Bộ môn Luật dân sự

1

PGS.TS

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trưởng Khoa

 Luật kinh tế

Tại đây

2

PGS.TS

Đoàn Thị Phương Diệp

Trưởng Bộ môn

 Luật Dân sự

 Tại đây

3

PGS. TS

Nguyễn Ngọc Điện

 

 Luật Dân sự

Tại đây

4

TS

Nguyễn Đình Huy

 Luật Dân sự

huynd@uel.edu.vn

5

NCS.Ths

Châu Quốc An

 Luật kinh tế

Tại đây

6

NCS.Ths

Huỳnh Thị Nam Hải

 Luật học

Tại đây

7

ThS

Lê Hoài Nam

 

 Luật học

Tại đây

8

ThS

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

 

 Luật Quốc tế

Tại đây

9

NCS. ThS

Ngô Minh Phương Thảo

 

 Luật kinh tế

         Tại đây

10

ThS

Lê Thị Ngọc Yến

 

 Luật Lao động

Tại đây

11

NCS.ThS

Mai Hoàng Phước


 Luật Dân sự

         Tại đây         

  12  NCS.ThS  Nguyễn Thị Vy Quý    Luật Dân sự  Tại đây
  13  ThS  Trịnh Thị Hằng    Luật Dân sự  Tại đây
  14   Vũ Thị Như Trang       Thư ký Khoa    

Bộ môn Luật tài chính - ngân hàng

1

PGS.TS

Lê Vũ Nam

Phó Hiệu trưởng

 Luật kinh tế

namlevu@uel.edu.vn

2

TS

Lê Nguyễn Gia Thiện

Phó Trưởng Khoa

 Luật Quốc tế và So sánh

Tại đây

3

NCS.ThS

Đào Minh Châu

 Luật kinh tế

chaudm@uel.edu.vn

4

NCS.ThS

Trần Thị Thu Ngân

 Luật kinh tế

Tại đây

5

NCS.ThS

Bạch Thị Nhã Nam

 

 Luật Quốc tế

Tại đây

6

NCS. ThS

Lưu Minh Sang

Phó Trưởng Bộ môn

 Luật kinh tế

Tại đây

7

ThS

Liên Đăng Phước Hải

 

 Luật kinh doanh quốc tế

         Tại đây

8

NCS.ThS

Nguyễn Thế Đức Tâm

 Luật học         Tại đây          

9

NCS.ThS

Ngô Minh Tín

 

 Luật quốc tế

Tại đây

10

ThS

Lưu Đức Quang

 

 Luật Hiến pháp – Hành chính

 Tại đây 

11

NCS.ThS

Trần Thị Lệ Thu

 

 Luật Quốc tế

Tại đây

12

NCS.ThS

Lê Nguyễn Nhật Minh

 

 Luật Quốc tế

         Tại đây      

13

NCS.ThS

Nguyễn Ngọc Phương Hồng


 Luật học

Tại đây

14

ThS

Nguyễn Lê Mỹ Kim


 Luật Quốc tế

Tại đây 

  15  PGS.TS               Đỗ Minh Khôi    Luật Hiến pháp – Hành chính  Tại đây 
  16  TS  Cao Vũ Minh    Luật Hiến pháp – Hành chính  Tại đây
   17  ThS. NCS  Nguyễn Nhật Khanh    Luật Hiến pháp – Hành chính   Tại đây
18
TS
Thái Thị Tuyết Dung     Luật Hiến pháp – Hành chính         Tại đây
19  ThS Hồ Thủy Tiên      Luật Hiến pháp – Hành chính              Tại đây