Nhân sự

                     DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA CỦA KHOA LUẬT

STT

Học hàm,học vị

Họ và tên

Chức vụ

Email

Chuyên ngành

1

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chủ tịch

nhungnth@uel.edu.vn

 

Luật Kinh tế

2

Phó giáo sư,Tiến sĩ

Đoàn Thị Phương Diệp

Ủy viên

diepdtp@uel.edu.vn

Luật học

3

Tiến sĩ

Thái Thị Tuyết Dung

Ủy viên

dungttt@uel.edu.vn

Luật Hiến pháp – Hành chính

4

Phó giáo sự, Tiến sĩ

Nguyễn Ngọc Điện

Ủy viên

dien.nguyenngoc@hoasen.edu.vn

Luật Dân sự

5

Tiến sĩ

Nguyễn Đình Huy

Thành viên

huynd@uel.edu.vn

Luật học

6

Tiến sĩ

Nguyễn Vinh Huy

Thành viên

 

Luật hình sự

7

Tiến sĩ

Nguyễn Văn Tráng

Thành viên

nguyenvantrang@

congchunghoinhap.com

Luật học

8

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Láng

Thành viên

LTNguyen@duanemorris.com

Luật Kinh tế

9

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Lê Vũ Nam

Thành viên

namlevu@uel.edu.vn

Luật Kinh tế

10

Luật sư

Trương Nhật Quang

Thành viên

quang.truong@ykvn-law.com

Luật học

11

Tiến sĩ

Lê Nguyễn Gia Thiện

Thư ký

thienlng@uel.edu.vn

Luật Quốc tế và So sánh

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT THEO BỘ MÔN

STT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên ngành

Thông tin giảng viên

Bộ môn Luật dân sự

1

PGS.TS

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trưởng Khoa

Luật kinh tế

Tại đây

2

PGS.TS

Đoàn Thị Phương Diệp

Trưởng Bộ môn

Luật Dân sự

Tại đây

3

PGS. TS

Nguyễn Ngọc Điện

Luật Dân sự

Tại đây

4

TS

Nguyễn Đình Huy

Luật Dân sự

huynd@uel.edu.vn

5

TS

Châu Quốc An

Luật kinh tế

Tại đây

6

NCS.Ths

Huỳnh Thị Nam Hải

Luật học

Tại đây

7

ThS

Lê Hoài Nam

Luật học

Tại đây

8

ThS

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Luật Quốc tế

Tại đây

9

NCS. ThS

Ngô Minh Phương Thảo

Luật kinh tế

Tại đây

10

ThS

Lê Thị Ngọc Yến

Luật Lao động

Tại đây

11

NCS.ThS

Mai Hoàng Phước

Luật Dân sự

Tại đây

12

NCS.ThS

Nguyễn Thị Vy Quý

 

Luật Dân sự

Tại đây

13

ThS

Trịnh Thị Hằng

 

Luật Dân sự

Tại đây

14

 

Vũ Thị Như Trang

Thư ký Khoa

 

 

Bộ môn Luật tài chính - ngân hàng

1

PGS.TS

Lê Vũ Nam

Phó Hiệu trưởng

Luật kinh tế

namlevu@uel.edu.vn

2

TS

Lê Nguyễn Gia Thiện

Phó Trưởng Khoa

Luật Quốc tế và So sánh

Tại đây

3

NCS.ThS

Trần Thị Thu Ngân

Luật kinh tế

Tại đây

4

NCS.ThS

Bạch Thị Nhã Nam

Luật Quốc tế

Tại đây

5

NCS. ThS

Lưu Minh Sang

Phó Trưởng Bộ môn

Luật kinh tế

Tại đây

6

ThS

Liên Đăng Phước Hải

Luật kinh doanh quốc tế

Tại đây

7

NCS.ThS

Nguyễn Thế Đức Tâm

Luật học

Tại đây

8

NCS.ThS

Nguyễn Ngọc Phương Hồng

Luật học

Tại đây

9

ThS

Nguyễn Lê Mỹ Kim

Luật Quốc tế

Tại đây

Bộ môn Luật Hành chính – Nhà nước

 

1

TS

Cao Vũ Minh

Trưởng Bộ môn

Luật Hiến pháp – Hành chính

Tại đây

2

TS

Trần Thị Lệ Thu

Luật Kinh tế

 

Tại đây

3

NCS.ThS.

Nguyễn Nhật Khanh

 

Luật Hiến pháp – Hành chính

Tại đây

4

ThS

Lưu Đức Quang

Luật Hiến pháp – Hành chính

Tại đây

5

NCS.ThS

Lê Nguyễn Nhật Minh

Luật Quốc tế

Tại đây

6

NCS.ThS

Ngô Minh Tín

Luật quốc tế

Tại đây

7

TS

Thái Thị Tuyết Dung

Luật Hiến pháp – Hành chính

Sinh hoạt chuyên môn

8

ThS

Hồ Thủy Tiên

 

Luật Hiến pháp – Hành chính

Tại đây