Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý đào tạo của Khoa Luật

  • Sứ mạng:
Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế-Luật có sứ mạng góp phần thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội thông qua hoạt động nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về luật học, gắn lý thuyết với thực hành nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho Nhà nước, xã hội và công dân.

  • Tầm nhìn:
Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế-Luật phát triển theo định hướng kết hợp nghiên cứu với thực hành, phấn đấu đến năm 2020 trở thành:

-   Đơn vị đào tạo luật thuộc Trường Đại học Kinh tế-Luật đạt chuẩn quốc tế, có uy tín trong khu vực ASEAN, đào tạo các chuyên gia pháp lý có đủ năng lực và tố chất để làm việc trong môi trường toàn cầu.

      -   Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách – pháp luật có uy tín hàng đầu Việt Nam.

  • Giá trị cốt lõi: 

-   Sáng tạo và phát triển;

-   Kết hợp lý thuyết và thực hành;

      -   Phục vụ cộng đồng.

  • Triết lý đào tạo:
Triết lý đào tạo xuyên suốt tại Khoa Luật là “gắn lý thuyết với thực hành”. Triết lý này được thể hiện cụ thể thông qua:

  -   Trong xây dựng chương trình đào tạo: Việc xây dựng các chương trình đào tạo phải gắn với thực tiễn và yêu cầu của xã hội, kết hợp hài hòa và cân đối về số lượng môn học và thời lượng giữa lý thuyết với thực hành. Thường xuyên rà soát, đánh giá chương trình trên cơ sở khảo sát ý kiến phản hồi của giảng viên, chuyên gia, sinh viên, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, văn phòng luật sư và các đối tượng khác.

  -   Trong hoạt động giảng dạy: Áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại như: trực quan, phân tích và xử lý tình huống, khuyến khích tư duy phản biện; kết hợp hài hòa những giờ giảng lý thuyết với thực hành và thực tế thông qua việc giải quyết các tình huống pháp lý, tổ chức phiên tòa giả định, tham quan và khảo sát thực tế tại tòa án, viện kiểm sát, văn phòng luật sư, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước... Khuyến khích mời các chuyên gia đầu ngành tham gia nói chuyện chuyên đề, giảng dạy, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ…

       -   Trong nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng. Ưu tiên thực hiện các đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tế đời sống pháp lý đặt ra nhằm để giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể, trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và địa phương, gắn nghiên cứu khoa học với ứng dụng.

  -   Trong hoạt động thực hành luật: Xem hoạt động thực hành luật là hoạt động tạo nên bản sắc và là hình thức cơ bản thể hiện triết lý đào tạo “gắn lý thuyết với thực hành” tại Trường Đại học Kinh tế-Luật. Mở rộng đối tượng tham gia và đối tượng thụ hưởng của hoạt động thực hành luật. Khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia hoạt động thực hành luật.