Sinh hoạt chuyên môn Khoa Luật tháng 12/2020 với chủ đề "Thể chế kinh tế - Đánh giá chất lượng thể chế kinh tế"

Sáng ngày 3/12/2020, hoạt động chuyên môn định kỳ của Khoa được diễn ra với phần chia sẻ của Giảng viên, ThS. NCS. Châu Quốc An về đề tài "Thể chế kinh tế - Đánh giá chất lượng thể chế kinh tế".

Đề tài mang tới những góc nhìn mới về học thuyết thể chế kinh tế cũng như những đánh giá, định hướng để nâng cao chất lượng thể chế kinh tế của quốc gia. Các giảng viên của khoa tham dự đã đặt ra nhiều câu hỏi thảo luận xoay quanh vấn đề cũng như đóng góp nhiều ý kiến khiến biện sôi nổi và gợi mở thêm nhiều vấn đề mới.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:Tổng truy cập: 314,830

24,407